HALSUAN METSÄSTYSSEURA ry

Karhun metsästys 2021Karhusäännöt

Metsästys alkaa: 20.8.

Yhteislupa sai 1 karhun kaatoluvan.

- Karhunmetsästyksen järjestäytymiskokous 15.8. klo 19.00 Kirkonkylän hirvihallilla. Ilmoittautumiset Anssi Mastokankaalle tai Ari Jokelalle viimeistään karhunmetsästyksen järjestäytymiskokouksessa. Ei jälki-ilmoittautumisia.

- Myydään kausikortti (50+2eur) karhunmetsästykseen. (Sama kausikortti kuin pienriistan metsästyksessä)Karhulupa valtionmaille lupapalvelusta arkisin klo 8-16:
puh. 020-692424
50€/syksy 25€/vrk
tai Eräluvat.fi osoitteesta:


https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/metsastys/suurpetoluvat/karhu-pyyntiluvalla/karhunmetsastys-keski-pohjanmaa/

Hirsimetsän lupa 10€/vrk


KARHUNMETSÄSTYKSEN YHTEISLUPASOPIMUS JA SÄÄNNÖT v. 2015YHTEISLUVALLA ANOTTAVA RIISTA JA LUPAAN OSALLISTUJAT

1. Me allekirjoittaneet anomme Halsuan, Lestijärven, Perhon, Vetelin, Kaustisen ja osa Ullavaa alueelle yhdessä yhden (1) karhun kaatolupaa. Yhteisluvalla on oikeus metsästää valtakirjoissa mainituilla metsästys-seuroilla, metsästysseurueilla, yksityishenkilöillä sekä heidän vieraillaan. Vieraat voivat metsästää vain yhteislupaan kuuluvan isännän ollessa metsällä mukana.

METSÄSTYKSEN SUORITTAMINEN

2. Jokainen metsästää pääsääntöisesti sillä alueella, jossa hänellä on karhunmetsästysoikeus. Kaikilla yhteislupaan kuuluvilla on oikeus metsästää lupaan kuuluvilla Metsähallituksen mailla maksamalla maanomistajan määräämän ampujamaksun, pois lukien pienet yksityismaiden sisällä olevat Metsähallituksen maat, joissa metsästysoikeus on vain ko. seurojen edustajilla. Johtajisto sopii metsästyksen käytännön järjestelyistä ja neuvottelee, sekä päättää kaikista sopimukseen liittyvistä esille tulevista asioista. Samalla metsästysalueella tai saman karhun jäljessä olevien metsästäjien tulee pitää yhteyttä toisiinsa epäselvyyksien ennaltaehkäisemiseksi. Karhunpyynnin käytännön toteutuksesta vastaavalla seuralla/ seurueella on oltava alueen tunteva ja kaikkien pyyntiin osallistuvien tiedossa oleva ns päivänpyynninjohtaja. Karhun liikkuessa toisen seuran pyyntialueelle jahdin aloittaneen seuran/ seurueen johtaja on vastuussa pyynnistä ja tiedottamisesta toisen alueen metsästäjille /johtajalle.

YKSITTÄISEN METSÄSTÄJÄN VASTUU

3. Jokainen metsästäjä vastaa oman metsästyksensä luvallisuudesta (ampumakoe, ase, patruunat, metsästyskortti, metsähallituksen lupa). Metsästäjä vastaa itse ampumastaan laukauksesta (emä ja pennut). Jokainen on velvollinen ottamaan selvää metsästysalueen luvallisuudesta (Valtionmaat, yksityismaat, yhtiöiden maat, suojelualueet yms.) Jokainen metsästäjä on velvollinen ottamaan selvää ennen metsästyksen alittamista yhteisluvalla tapahtuvan karhunmetsästyksen säännöistä ja allekirjoituksellaan hyväksymään ja vahvistamaan ne. Jokainen metsästäjä on velvollinen varmistamaan ennen kaatoa, että yhteisluvassa on vielä kaatolupa jäljellä. Jokainen metsästäjä vastaa mahdollisen haavoittamansa karhun vaatimista toimenpiteistä (ilmoituksen viranomaisille sekä etsintä). Paikalle hälytetään yhteisluvan parhaat koirat sekä kokeneet miehet. Jokainen metsästäjä vastaa, että hänen vieraansa metsästää yhteislupasääntöjen mukaisesti. Jokainen metsästäjä on velvollinen suorittamaan kaadon jälkeen tarvittavat mittaus, sisälmysten lähettäminen yms. toimenpiteet Ylijohtajalta tai aluejohtajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti.

JOHTAMINEN

4. Luvanhakija on v.2015 Jani Anttila, ja hän on yhteisluvan Ylijohtaja. Jokaisesta metsästysseurasta valitaan yksi alueyhdysmies. Alueyhdysmiehistä valitaan seitsemän (9) henkilöä käsittävä johtajisto siten, että kunkin yhteislupaan kuuluvan kunnan alueelta tulee johtajistoon yksi henkilö.

YHTEYDENPITO

5. Yhteydenpito suoritetaan paikkakunnan sisällä seurojen ja seurueiden yhteyshenkilöiden kautta/kesken ja paikkakuntien välillä johtajiston kesken. Yhteisluvalle hankitaan GSM puhelin josta varataan ampumalupa kun on varma havainto karhusta. Yli/ varajohtaja antaa ampumaluvan vain yhdelle seurueelle kerrallaan ja tiedottaa muita seurueita ampumaluvan saajasta ja luvan kestosta .. Kaadetusta karhusta on ilmoitettava välittömästi Ylijohtajalle, tai mikäli häntä ei tavoiteta, oman paikkakunnan johtajiston jäsenelle. Samoin menetellään ongelmatilanteissa.

KARHUNLUPAPUHELIMEN NUMERO ON YHDYSHENKILÖILLÄ

YHTEISLUPAAN ILMOITTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN

6. Metsästysseurojen ja –seurueiden alueilla metsästävät ilmoittautuvat oman seuransa yhdysmiehelle. Jokainen yhteislupaan osallistuva seura tai seurue sitoutuu maksamaan myöhemmin sovittavan summan yhteisluvan tilille yhteisluvan kulujen kattamiseksi. Alueyhdysmiehet tiedottavat yhteislupasopimuksesta, luettavat yhteislupasäännöt yhteislupaan ilmoittautuville ja ottavat ilmoittautujilta allekirjoituksen sääntöihin sitoutumisesta. Menettelyllä varmistetaan, että säännöt on luettu ja ymmärretty ja niiden noudattamiseen sitoudutaan. Samalla suoritetaan virallinen ilmoittautuminen karhunmetsästäjäksi. Ylijohtaja yksin vastaa yhteisluvalla tapahtuvan karhunmetsästyksen tiedottamisesta tiedotusvälineille.

SAALISILMOITUS

7. Kaatoilmoitus on tehtävä välittömästi kaadon tapahduttua Ylijohtajalle karhunlupapuhelimeen sekä alueyhdysmiehelle johtajiston edustajalle. Ylijohtajalla on kaatoilmoituksia varten GSM puhelin johon kaatajan tulee jättää yhteistietonsa. Numero on ______-__________. ja tiedottaa asiasta aluejohtajille.

SAALIINJAKO

8. Metsästysseurat alueillaan sekä seurueet päättävät itse saaliinjaosta pyyntiin osallistuneiden kesken. Pääperiaate on, että saaliinjako sovitaan ennen metsästyksen aloittamista epäselvyyksien ennalta ehkäisemiseksi. Karhun kaataja on ensimmäinen tappavan laukauksen ampunut metsästäjä jolle kuuluu aina pää, talja, kallo ja mahdollinen siitinluu. Kiistakysymykset ratkaistaan Ylijohtajan ja johtajiston päätöksellä. Saaliinjaossa on aina otettava huomioon ne osapuolet, jotka ovat olleet vaikuttamassa karhun kaatoon.

LUPA-ANOMUKSEN ASIAKIRJAT

9. Kukin metsästysseura allekirjoittaa lupahakemista varten valtakirjan ja ilmoittaa karhunmetsästysalueensa pinta-alan 14.7. 2014 mennessä Ylijohtajalle. Ylijohtaja laatii varsinaisen pyyntilupahakemisen. Metsästysseurat ja –seurueet ilmoittavat tiedot yhdysmiehistä 14...2014 mennessä Ylijohtajalle.

10. Pyyntilupa anotaan vuosittain valittavan Ylijohtajan nimissä.

11. Karhuyhteislupaan ilmoittaudutaan kuittaamalla liitteen mukainen kaavake.

TOIMINTAOHJEITA METSÄSTÄJILLE

Kaatoilmoituksessa kerro nimesi ja yhteistietosi ja suoritetun kaadon sijainti. sinuun yhteyttä jatkotoimenpiteistä kuten karhun mittauksesta, näytteistä yms. toimenpiteistä. Jos haavoitat karhua, ilmoita ensin poliisiin n:o ___10022______________ ja sen jälkeen alueyhdysmiehelle kunnes haavoitetun karhun tilanne selviää. Muissa ongelmatilanteissa yhteydenotto kuten kaatoilmoitusta tehtäessä.

LIITE KESKI-POHJANMAAN KARHUNMETSÄSTYKSEN YHTEISLUPAAN

Olen perehtynyt yllä olevan yhteisluvan sääntöihin ja ymmärrän niihin sisältyvät velvoitteet ja vastuut. Hyväksyn säännöt, sitoudun noudattamaan niitä ja ilmoittaudun yhteislupaan karhunmetsästäjäksi.

Halsualla 16.8.2015