HALSUAN METSÄSTYSSEURA ry

SäännötVoimassaolevat säännöt: 15.10.2021 13:28:28


Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika, kieli, jäsenliitto ja -piiri

Yhdistyksen nimi on Halsuan Metsästysseura ry ja kotipaikka Halsuan kunta.
Yhdistyksen osoite on: Halsuan Metsästysseura ry, 69510 Halsua
Yhdistys on perustettu syyskuun 4. päivänä 1946 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kielenä on suomi. Seura voi kuulua johonkin tai joihinkin sen tarkoitusperiä edistäviin rekiteröityihin yhdistyksiin, järjestöihin tai yhteisöihin. Näiden jäsenenä seura noudattaa yhdistysten, järjestöjen tai yhteisöjen sääntöjä ja määräyksiä


Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) Järkiperäistä metsästystä
2) Riistanhoitoa
3) Luonnonsuojelutoimintaa
4) Metsästys-ja ampumaurheilua
5) Kenneltoimintaa


Seuran toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
1) edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen toteuttamista
2) hankkii käyttöönsä metsästys-ja riistanhoitoalueita sekä huolehtii niitä koskevien metsästysvuokrasopimusten aikaan saamisesta ja voimassa olemisesta
3) seura ja seuran jäsenet pyrkivät toiminnallaan pitämään seuran metsästysalueen yhtenäisenä ja suhteet metsästysalueita vuokraavien maanomistajien kanssa hyvinä
4) verottaa riistaa kannan vuosituoton kulloinkin sallimissa rajoissa ja tarvittaessa rajoittaa metsästystä saaliskiintiöillä, metsästysaikarajoituksilla ja rauhoituksilla
5) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistanelinympäristöä, tarvittaessa järjestää talviruokintaa, suorittaa riistan istutuksia sekä metsästyksen valvontaa ja huolehtii järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta
6) harjoittaa riistanhoidollista ja hyvien metsästystapojen mukaista koulutus-ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien, nuorison sekä sidosryhmien keskuudessa
7) edistää kenneltoimintaa, järjestämällä koulutuksia, kokeita ja näyttelyitä
8) edistää ampumaurheilua tarjoamalla harjoittelupuitteet seuran ampumaradalla
9) voi hankkia omistukseensa kiinteää omaisuutta, vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna arpajaisia toimintansa tukemiseksi
10) tallentaa omaa ja kotipaikkakuntansa metsästysperinnettä ja - tietoutta tulevien sukupolvien käyttöön


Seuran jäsenyys

Seuran jäseneksi johtokunta voi esittää yleisessä kokouksessa hyväksyttäväksi henkilön, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
1) Hakiessaan jäsenyyttä on pysyvästi kirjoilla Halsualla
2) Yleisessä kokouksessa on vähintään 2/3 paikalla olevista äänioikeutetuista vallinnan kannalla
3) sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä määräyksiä
4) Kunnan ulkopuolinen henkilö sitoutuu vuokraamaan omistamansa maaalan Halsuan kunnan alueella seuran käyttöön Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä kutsua seuran yleisen kokouksen päätöksellä henkilö, joka edistänyt seuran toimintaa ja on täyttänyt 65 vuotta. Arvot ovat elinikäisiä ja ko henkilöt on vapautettu jäsenmaksusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät


Seuran jäsenten velvoitteet ja oikeudet

1) Jäsenen liittymis-ja jäsenmaksut Seuran jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja/tai muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja jäsenmaksun ennen metsästykseen ryhtymistä. Maksujen suuruudet määräytyvät vuosittain yleisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
2) seuran jäsenen tulee vuokrata kaikki Halsuan kunnan alueella tai Halsuan Metsästyseura ry:n metsästysalueisiin rajoittuvat metsästykseen soveltuvat maat, joihin hänellä maanomistajana tai alueeseen muutoin on metsästysoikeus.
3) seuran jäsenellä on riistanhoito-ja saalisilmoitus velvollisuus vuosittain maaliskuun alkuun mennessä. Seuran kokous voi myöntää jäsenen omaan käyttöön riistalajia tai rajoitettua pinta-alaa koskevan rajauksen seuran yleisestä metsästyksestä paikkaan, johon maanomistajana hän omalla kustannuksellaan ravinto-ja elinympäristö parannus- sekä ylläpitotöitä. Rajaus hyväksytään/hylätään linjaavana päätöksenä yleisessä kokouksessa mainiten aihe kokouskutsussa. Hyväksytyn päätöksen jälkeisiä vastaavia hakemuksia käsitellään yhdenvertaisesti. Näistä myönnöistä päättää ja tiedottaa seuran johtokunta. Rajaus päättyy vuoden kuluttua ylläpidon loppumisesta.


Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


Seurasta erottaminen

Seuran johtokunnan on esitettävä yleiselle kokoukselle jäsenen erottamista, kun
1) Jäsen on laiminlyönnyt jäsenmaksun suorittamisen
2) Toimii vastoin seuran sääntöjä
3) Rikkoo metsästyslakia
4) Toimii vastoin hyviä metsästystapoja

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen, jollei kysymyksessä ole jäsenmaksusta. Vetoomus tai selvitys on annettava kirjallisesti tiedoksi seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisesta erottamispäätöksestä. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös heti voimaan määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen 2/3 äänienemmistöllä.


Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään maaliskuussa ja kesäkokous heinä-elokuussa. Kokousten paikan ja ajankohdan päättää johtokunta. Kutsu kokouksiin on ilmoitettava Halsuan kuntatiedotteessa ja seuran nettisivuilla seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Tarvittaessa kokouksiin voi osallistua etänä internetin välityksellä, johtokunnan ohjeistamalla tavalla


Vuosikokousasiat

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
8) Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen vara henkilön vaali tulevalle toimintavuodelle
9) Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma
10) Päätetään seuran liittymis-ja jäsenmaksu
11) Vahvistetaan tulevan vuoden tulo-ja menoarvio
12) Toimitetaan uusien jäsenien vaali. Uuden jäsenen kannalla on oltava vähintään 2/3 paikallaolevista jäsenistä
13) Käsitellään seurasta eroamiset/erottamiset
14) Valitaan tarvittavat jaostot
15) Valitaan seuran edustajat piirikokouksiin
16) Käsitellään muut johtokunnan tai seuranjäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
17) Keskustelu muista asioista, joista ei voi kuitenkaan tehdä päätöstä

10§
Kesäkokousasiat

Seuran kesäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Toimitetaan uusien jäsenten vaali
5) Päätetään metsästysajoista ja kiintiöistä sekä rauhoitusalueista
6) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kesäkokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
7) Keskustellaan muista esille tulevista asioista, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä

11§
Seuran Ylimääräinen Kokous

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.

12§
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Muissa pöytäkirjoissa riittää kokousten puheenjohtajan ja/tai sihteerin vakuutus allekirjoituksella vahvistettuna.

13§
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä päätettävästä asiasta muuta ole määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella seuran jäsenellä on yksi (1) ääni, samoin kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanutvähintään kolme neljäosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa tulee olla maininta äänestykseen tulevasta asiasta.

14§
SEURAN TILI-JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili-ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee toimittaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

15§
SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi seuran vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi valitut kuusi (6) johtokunnan jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet ja tämän jälkeen vuoroluettelon mukaan. Jos jäsen kesken toimikautensa on estynyt toimimaan johtokunnassa, valitsee seuran kokous hänen tilalle henkilön, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, maanvuokrasopimusten hoitajan sekä kirjanpitäjän. Kirjanpitäjänä voi toimia seuran ulkopuolinen henkilö. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai, kun puolet johtokunnasta sitä kirjallisesti heiltä vaatii. Tämän lisäksi johtokunta kokoontuu aina ennen seuran kokouksia.

16§
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja/varapuheenjohtaja sekä puolet johtokunnan jäsenistä on paikalla.

17§
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

1) toimii ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä, niin että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
2) vastaa seuran toiminnasta lakien, asetusten ja näiden sääntöjen mukaisesti
3) suunnittelee ja kehittää seuran toimintaa tavoitteiden mukaisesti
4) vastaa tiedotustoiminnasta
5) Ylläpitää seuran jäsenluetteloa ja maanvuokraluetteloa
6) Esittelee uudet jäsenet seuran vuosikokoukselle
7) Esittelee huomionosoitukset ja palkitsemiset
8) Huolehtii määräaikaisilmoitukset Riistanhoitoyhdistykselle sekä Patentti-ja Rekisterihallitukselle

19§
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto toimitetaan Suomen Metsästysmuseolle ja toimitetaan ilmoitukset Patentti-ja Rekisterihallitukseen sekä
1) Metsästäjäliitolle
2) Perhojokilaakson Riistanhoitoyhdistykselle
3) Pohjanmaan Riistakeskukselle